Wiikwemkoong’s First Nations Estates

Due to Covid-19, any Estate requests please contact our office via e-mail to carolpeltier@wiikwemkoong.ca

Learn about updated W.U.T. Information on the following:

Band Flag

What We Do

Enakiiyaang
(What we do) 

 • Nda naadimaageme mziniganikeng
  (We will assist with the writing of wills)
 • Weweni nzagkinaanaa gi mazinigan
  (We provide secure storage of wills)
 • Naadimaageme wenaamimad waa miikang gi mazinigan
  (We assist with the appointment of estate administrators)
 • Nda nsastamookiime ezhi minzhaandjigaadeg dbendaaswin
  (We explain the process of estate administration)
 • Naadimoowaanaa owa bemiikang gi mazinigan weweni wii zhichiged
  (We assist administrators in the performance of their responsibilities)
 • Naadimaageme wii ndagkendjigaadeg gidaakiim miinnwaa gidaanwendaaginak
  (We assist in researching of history of lands, and of families)
 • Nga miikaanaa gi mazinigan iishpin gwaya bwaanendang wii nankiid
  (We will be the administrators of last resort)
 • Endaayin gwa ndaazhaame iishpin wii nji nankiiyin odi
  (We will come to your house if you want to do the paperwork there.)

 Ezhi naadimaagemigak mziniganikeng
(What Wills Do)

Gaayii gegoo gdaa zhi mizhakimewzisii zhitooyin maanda mzinigan
(Wills do not hurt you. They will not cause you to have accidents)

Da naadimaagonaa`aa maanda gidikidowin gwonda gda ngododemak ji mina nendimawaad aanii gezhi maatookiiyin
(Wills will help your family. Wills keep peace in your family. A Will is your voice, guiding your family on how you want your belongings to be distributed)

Giga naadimaago wenbik wii mziniganikeyin
(We will help you to draft up your will)

 

Giga naadimaago wenbik wii mziniganikeyin Niiwing aabideg waa zhichigeng wii mziniganikeng
(45 ezhi gindaasowinkaadeg, kchi gimaa ezhi maakonaad Anishinaaben)
(Four Necessary Will Conditions under section45 of the Indian Act)

 1. Aabideg wii zhibiigaade, gnimaage mzinaakbiigaade(gaayii maamdaa e`kinwaadwe`esing)
  The will must be in writing or typed (no recordings)
 1. Aabideg wii nowaazwinkaadaan owa ezhtood owi mzinigan, iishpin bwaa gshkitood wii zhibiiged, aazhdeyaakobiiganan ada nakaaznin, aabideg dash shwii gwa gekendjiged wii nowaazwinkaadaan geyii
  The will must be signed by the testator, and if they can’ write, the signature may be a mark (X) but witnessed
 1. Aabideg da dibaajimoomgad ezhi ndawendang miinnwaa enendang waazhi maatookiid dibendaaswin miinnwaa waazhi miikawiind
  The Will must indicate wishes or intention as to the disposition of the testator’s property and non-property matters.
 • Baamaapii maajaad da nakaazam owi maznigan
  The Will must be intended to take effect on death.

Miikigaadeg dbendaaswin
(Estate Administration)

Iishpin wii mziniganikeyin maanpii Wiikwemkoong aabideg gwii dibendaagwaz maanpii
(To open an estate in Wiikwemkoong the deceased must have been a member of the Wiikwemkoong Unceded Territory.)

Ezhi ngododewziwaad aabideg da wiindamaagewag odi gimaa gamigoong gii maajaanid da nwendaaginawaan, miinnwaa da miigwenaa`aa mzinigan zhibiigaadeg geget gwa gii maajaad maaba. Nayii gegwaa daa gwedwenaa`aa mzinigan waa mooshkinebiigaadeg wii nagimin waa miikang dbendaaswin.  Nowaaziwinan miinnwaa aapiish endaawaad ge`e ndawendaagwad gwonda waa debizijig dibendaaswin.
(Family members should report the death of the deceased to our office and drop off the original death certificate. Family members should also submit an application for “appointment of Executor”. Our office also needs names and addresses of heirs and beneficiaries.)

Ndagkendan endigwenh ji gii mziniganiked owa gaa maajaad
(Determine if the deceased died intestate or testate.)

Gaayii gegoo mzinigan – Gaayii gii mziniganikesii owa gaa maajaad
(Intestate – A person Who has died without a valid will)

Gii mziniganike – gii ningaadaan mzinigan pii gaa maajaad
(Testate – Having left a will at death.)

Aabideg waa nankiid maaba waa miikang owi mzinigan
(Responsibilities of the Administrator or Executor)

 • Da maawndoobiiyaan kina gi dibendaaswin
  (To Secure physical assets)
 • Dibaajimo mzinigan da zhitoon gii maajaayin wii gkendamawad gaa mzinamawjig
  (Post a Notice to Creditors)
 • Da maawndoobiiyaan gi dibendaaswin miinnwaa gi miznigewin
  (Gather all information on assets and debts)
 • Da naabiisidoon waa bimiikaag
  (Start with Funeral Account)
 • Da maatookiin gi dibendaaswin eshkseg
  (Distribute remaining assets)
 • Iishpin aki gaa yaamoone aabideg mzinigan gii miigweyin owi aki da niindaayin kchi gimaanaang
  If there is land, submit the “Transfer of Land By Personal Representative” form C-2 to INAC
 • Da niindaayiinin kchi gimaanaang mziniganan nendwendaagkin
  Submit applicable MRP Forms to INAC

We Are Ready To Help Whenever You Are Ready.

Bi nbwaachwen maanpii enji nakiiyaang
(Come visit our office.)

Ge naadimaagwad maaba waa miikang owi mzinigan temgad zhinda enji nakiiyaang

A guide for on-reserve administrators/executors is available at our office

 

Ngii zhiitaame wii naadimaagoyin maanjigo pii gii zhiitaayin
We are ready to Help Whenever You Are Ready

Contact Information

Carol Peltier
First Nations Estates

Email:     carolpeltier@wiikwemkoong.ca

Wiikwemkoong Estates Office
15 Pontiac Ave P.O Box 112
Wiikwemkoong, Ontario P0P 2J0

Phone: (705) 859-3800 ext 203

Mobile: (705) 282-4234

Fax: (705) 859-3851

Disclaimer

ALL ESTATE FILES ARE PROTECTED BY WIKWEMIKONG UNCEDED TERRITORY, DEPARTMENT OF LANDS AND NATURAL RESOURCES  (DLNR) AND INDIGENOUS SERVICES CANADA. (ISC)